Lider Pojezierza

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" w Barlinku

Lista Produktów Tradycyjnych – co to jest?

Listę Produktów Tradycyjnych tworzą produkty, (spośród kategorii przedstawionych powyżej), które charakteryzują się tradycyjną, ugruntowaną w czasie metodą wytwarzania, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Podstawą rejestracji jest tradycja wytwarzania i szczególna oraz niepowtarzalna jakość związana z historycznie ugruntowanymi przepisami, metodami produkcji i sposobami przetwarzania, od co najmniej 25 lat, które gwarantują wysoką jakość otrzymanego produktu.

Listę Produktów Tradycyjnych prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producenci zgłaszają produkt na Listę Produktów Tradycyjnych poprzez złożenie odpowiednio sporządzonego wniosku o rejestrację do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w formie papierowej i na elektronicznym nośniku informacji.

Do składania wniosku uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który także dokonuje oceny.

Kolejnym krokiem rejestracji produktu tradycyjnego na szczeblu wojewódzkim jest pozyskanie opinii Izby Gospodarczej zrzeszającej podmioty wytwarzające produkty tradycyjne, w zakresie spełnienia przez produkt wymagań dotyczących m.in. tradycyjności wytwarzania produktu. Jeżeli produkt spełnia ww. wymagania marszałek województwa przesyła kopię wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych wraz z kopią opinii Izby Gospodarczej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister po otrzymaniu dokumentów dokonuje wpisu produktu tradycyjnego na Listę Produktów Tradycyjnych. Lista publikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego ds. rynków rolnych.